ALGEMENE VOORWAARDEN
Versie: december 2022
 
Artikel 1 Definities
1.1 Holistic Flow: statutair bevestigd te  ’s Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66560579; hieropvolgende verder te benoemen als Ondernemer; natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Holistic Flow een Overeenkomst sluit betreffende Therapeutische behandelingen, sportactiviteiten, cosmetisch manicure – en pedicure, voedingsadviezen, cursussen en trainingen.
1.2 De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten, wellness, massages, angst- en stressbeheersing, cosmetisch manicure- en pedicure en voedingsadviezen.
1.3 Groepslessen: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
1.4 Wellness: een op lichamelijke en /of geestelijke activiteit gerichte dienst.
1.5 Massages: een op holistische activiteit gerichte dienst.
1.6 Therapeutische behandelingen: een op geestelijke activiteit gerichte dienst.
1.7 Cosmetisch manicure en – pedicure: Een op lichamelijk en/of geestelijk activiteit gerichte dienst.
1.8 Voedingsadviezen: een op lichamelijk en/of welzijn activiteit gerichte dienst.
1.9 De verkoop van kruiden op natuurlijke basis.
1.10 De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van bovengenoemde activiteiten.
1.11 Onlineafspraken.nl: Het online deelnemerssysteem wat door Ondernemer wordt gebruikt voor inschrijvingen, aanmelden, communicatie en afhandelen betalingen.
1.12 Website: www.holisticflow.nl / www.rouwenbijverlies.nl / www.dekruidenbar.nl
1.13 Dochterondernemingen “Rouwen bij Verlies” en “De Kruiden Bar”, vsllrn onder de noemer van Holistic Flow.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Groepslessen, Wellness, Massages, Therapeutische behandelingen, cosmetische manicure – en pedicure, Voedingsadviezen en de verkoop van kruiden die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.
2.2 Door ondertekening van een Overeenkomst, opdrachtbevestiging of het elektronisch akkoord gaan met een lidmaatschap bij Ondernemer of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de deelnemer dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Ondernemer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 
Artikel 3 Het aanbod
3.1 Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
3.2 Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in wanneer dit van toepassing is onder andere bij massage dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
3.3 Het aanbod omvat ten minste:
- de vermelding van de mogelijkheid om de sportzaal en andere faciliteiten te bezichtigen;
- de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
- de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
- de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
- de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
- op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
- de wijze van betaling en de betalingstermijn;
- de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de   geldigheidsduur en;
- het (huishoudelijk) reglement.
3.4 De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
3.5 Het aanbod gaat - schriftelijk of elektronisch - vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
3.6 De Ondernemer behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging geeft de deelnemer geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 4 De Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.
4.2 De Overeenkomst is strikt persoonlijk.
4.3 De Ondernemer heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat de Ondernemer de deelnemer daarvan op de hoogte dient te stellen.
4.4  Indien de Consument een overeenkomst met de Ondernemer wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot betaling van de tot dan toe afgenomen lessen. Lessen die reeds betaald zijn maar niet meer worden gevolgd, komen niet in aanmerking tot restitutie.
 
Artikel 5 Bedenktijd
5.1 Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
 
Artikel 6 Duur en beëindiging
6.1 De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
- een Overeenkomst van 1 jaar, 6 maanden, 3 maanden of minder en;
- een Overeenkomst van langere duur.
Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de Overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur, één en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
6.2 De Ondernemer biedt verschillende abonnementen en rittenkaarten aan. De Consument kan deze abonnementen en/of rittenkaart(en) afnemen door deze in Onlineafspraken.nl te bestellen.
6.3 In geval van afsluiten van een abonnement gaat de Consument ermee akkoord dat er maandelijks wordt geïncasseerd met het bedrag betreffende het abonnement van de keuze van Consument. De eerste betaling zal via een machtiging via IDEAL geschieden. De daaropvolgende betalingen gaan via automatische incasso op de dezelfde dag van de maand als de IDEAL betaling. Indien de betaling niet kan worden uitgevoerd, zullen er geen lessen gevolgd kunnen worden totdat de betaling door de Ondernemer is ontvangen.
6.4 Het abonnement kan niet worden gepauzeerd ten behoeve van vakantie, ziekte (met uitzondering voorlangdurige blessures, zwangerschap of een ernstige ziekte) of een dergelijke situatie.
6.5 Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 6.6 Tussentijdse opzegging of pauze door de Consument is mogelijk indien:
- de Consument een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de aangeboden activiteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
- het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
- de Consument kan hiervoor ook een pauze inlassen. De tijdelijke pauze is geldig voor de duur van 3 maanden. Het huidige abonnement van de Consument herstart dan weer automatisch zonder vooraankondiging.
- deze tijdelijke pauze is éénmaal per jaar van toepassing.
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
6.7 De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
6.8 Bij een opzegging als bedoeld in lid 5 en lid 6 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
6.9 Rittenkaarten zijn maximaal 4 lesmaanden geldig, tenzij anders aangegeven; restitutie van openstaande strippen is niet mogelijk.
6.10 Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. De Consument is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van het bevriezingsformulier. De Ondernemer heeft de verantwoordelijk om hier een bevestiging te retourneren aan de Consument.
6.11 Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
- de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
- de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.
Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
6.12 Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.
6.13  De Ondernemer behoudt het recht om haar Algemene Voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien de Ondernemer overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij deelnemer hiervan op de hoogte. Het staat deelnemer vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.
 
Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen
7.1 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen en is te lezen aan de tarievenlijst.
7.2 Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
7.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
7.4 De Ondernemer is gerechtigd om prijswijzigingen jaarlijks te mogen verhogen op grond van de cijfers van CBS statistieken.
7.5 De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op de jaarlijkse prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.
 
Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer
8.1 De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
8.2 De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
8.3 De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs, begeleiders, coaches en masseurs over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
8.4 De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
8.5 De Ondernemer geeft aan wat de openingstijden zijn. In geval van bijzondere omstandigheden gelden er afwijkende openingstijden. Bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in het rooster, calamiteiten of feestdagen. Op zaterdag en zondag worden er geen lessen gegeven. Dit geldt ook voor de vakantieperiodes en voor officieel erkende feestdagen.
8.6 De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.
8.7 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Consument over de geleverde diensten en/of producten dient Ondernemer met Consument in overleg te gaan over een voor beiden passende oplossing.
 
Artikel 9 Verplichtingen van de Consument
9.1 De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement tenzij anders overeengekomen.
9.2 De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness, Wellness, Massages, Cosmetisch manicure - pedicure en/of Voedingsadviezen, Therapeutische behandelingen en over de te gebruiken kruiden, te melden aan de Ondernemer.
9.3 De Ondernemer en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel wat wordt opgelopen tijdens de lessen.
9.4 De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
9.5 Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
9.6 Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde ruimtes.
9.7 De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, IBANnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen via Onlineafspraken.nl.
9.8  Bij klachten over de door Ondernemer geleverde diensten en/of producten dient de Consument deze klachten kenbaar te maken aan Ondernemer binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product. De Consument vrijwaart Ondernemer één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
9.9 De Ondernemer adviseert geen waardevolle spullen mee te nemen naar locatie. Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Consument.
 
Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen
  1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
  2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.
 
Artikel 11 Betaling
11.1 De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen middels automatische incassering.
11.2 De betalingsverplichting van de deelnemer vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
11.3 Bij in gebreke zijn bij betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
11.4 Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de faciliteiten te weigeren.
11.5 Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
11.6 Bij een niet tijdige betaling is de consument, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
11.7 De Consument gaat er mee akkoord dat de Ondernemer elektronisch factureert. Indien de deelnemer een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt de Ondernemer zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
11.8 Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de Consument of vanwege een door de Consument verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de Consument €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
11.9 De Consument kan bezwaren tegen de door de Odernemer verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan de Ondernemer kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Ondernemer een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de deelnemer niet op.
 
 
Artikel 12 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom
12.1 De door Ondernemer geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2 De inhoud van de website, waaronder niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van de Ondernemer en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van de Ondernemer.
12.3 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door de Ondernemer ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van de Ondernemer, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is
overeengekomen.
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
13.2 De Ondernemer is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.
13.3 De Ondernemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Ondernemer geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van de Ondernemer.
13.4 De Ondernemer is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
13.5 De Consument vrijwaart de Ondernemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Consument geleverde producten en diensten van de Ondernemer.
13.3 De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij.
 
Artikel 14 Onderbreking van diensten en overmacht
14.1. De Ondernemer is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
14.2. De Ondernemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar de Ondernemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De Ondernemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie de Ondernemer een overeenkomst is aangegaan.
14.3. Naast het bepaalde in lid 14.1 Is onder overmacht te verstaan alle van buitenaf komende oorzaken en al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
 
Artikel 15 Conformiteit
15.1 De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
15.2 De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd - bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
15.3 Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
15.4 De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.5 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
15.6 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, zal er een bevoegd rechter nader te bepalen welk arrondissement kennis nemen van geschillen tussen de Ondernemer en de Consument..
15.4 Indien de Ondernemer op eigen initiatief ten gunste van de deelnemer afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de deelnemer nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.8 Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door de Ondernemer te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van de Ondernemer heeft de Consument geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, afgezien van hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
 
Artikel 16 Toepasselijk recht
16.1 Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Bij ieder kopje thee serveren wij ook een "kruiden" koekie.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.